Wdrażanie systemów

Derpol

Wdrażanie systemów zabezpieczeń przed szkodnikami zgodnie z zasadami IMP, GHP/GMP, HACCP, IFS/BRC, AIB


IMP

Zintegrowany system zwalczania szkodników (IMP) jest szeregiem działań organizacyjnych, sanitarno – porządkowych , technicznych i edukacyjnych służących zabezpieczeniu przed szkodnikami. Wszystkie zakłady z branży spożywczej są zobowiązane do wdrożenia systemu zabezpieczenia przed szkodnikami. Ma to służyć  ocenie działań i wykorzystania systemu w przygotowaniu przyszłego planu likwidacji szkodników.
W celu zidentyfikowania zagrożeń DERPOL z przedstawicielem klienta dokonuje inspekcji terenu wyznaczonego do objęcia systemem. Oceniając stan higieny pod względem obecności szkodników z uwzględnieniem miejsc mogących zapewnić szkodnikom schronienie, pokarm i wodę.
Wymienione działania pozwalają firmie DERPOL na wyznaczenie miejsc krytycznych stanowiących szczególne zagrożenie definiując wszystkie rejony, oraz dobór najkorzystniejszych i najskuteczniejszych środków zaradnych, zapobiegawczych, systemów monitoringów i systemów zwalczania.


GHP

Good Higienic Practice czyli Dobra Praktyka Higieniczna to reguły dotyczące spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych na każdym etapie produkcji spisane w jednym miejscu. Wprowadzając GHP należy zebrać wszystkie aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań sanitarnych.


GHP swoim zakresem obejmuje:

 • stan sanitarny otoczenia zakładu,
 • stan sanitarny poszczególnych pomieszczeń, stanowisk pracy, aparatury, urządzeń i sprzętu,
 • zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami i owadami,
 • warunki temperaturowe i wilgotności,
 • skuteczność mycia i dezynfekcji,
 • stan sanitarny środków transportu,
 • przestrzeganie wymagań określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych pracowników.


GMP

Good Manufacturing Practice czyli Dobra Praktyka Produkcyjna stanowi zestaw procedur produkcyjnych nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzania produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów.

GMP jest najczęściej wydawana w formie tzw. „kodeksów GMP” lub „kodeksów praktyki”, w których są zawarte wszystkie wymagania dotyczące dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania i obrotu żywnością.

GMP obejmuje wszystkie aspekty produkcji żywności dotyczących:

 • lokalizacji i otoczenia zakładu produkcyjnego,
 • budynków i pomieszczeń produkcyjnych,
 • maszyn i urządzeń,
 • procesu produkcji,
 • pomieszczeń socjalnych,
 • mycia i dezynfekcji,
 • magazynowania i dystrybucji,
 • higieny personelu.
 • IFS/BRC


IFS

International Food Standard jest to jednolity, międzynarodowy standard bezpieczeństwa opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego. W szczególności obowiązuje handlowców detalicznych produkujących pod marką hipermarketów i marketów.
Standard został opracowany w 2000 r. w ramach Global Food Safety Initiative przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego i obecnie uznawany jest na całym świecie przez 65% podmiotów zajmujących się handlem żywnością w Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje standard BRC). IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.BRC

To standard opracowany w 1998 r. w Wielkiej Brytanii przez liderów (British Retail Consortium) w odpowiedzi na wprowadzane reformy regulujące wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność hipermarketom. Standard BRC zyskał znaczące międzynarodowe uznanie co do treści, formy oraz przydatności systemu. Przez wiele lat przedstawiciele supermarketów audytowali systemy bezpieczeństwa żywności (GMP, GHP, HACCP) u swoich dostawców (producenci żywności) bezpośrednio przy liniach produkcyjnych. Zwracali oni szczególną uwagę na „należytą staranność”oraz spełnienie przepisów wymaganych przez prawo, aby wyeliminować wielokrotne i niezwykle czasochłonne audyty wykonywane w zakładach dostarczających żywność do sieci supermarketów. Pod własną marką opracowano i rozwinięto standard BRC.


HACCP

Wdrażanie systemu HACCP w zakłądach to obowiązek, który ściśle wiąże się ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dotyczy on wszystkich zakładów i firm mających jakikolwiek związek z produkcją i przetwarzaniem żywności (sklepy spożywcze, bary, restauracje, markety, zakłady przetwórstwa etc).
Wdrożenie systemu HACCP sprawia, że żywność produkowana i/lub przetwarzana w danym zakładzie jest bezpieczna oraz wolna od bakterii i zarazków.

W skład kompletnego systemu HACCP wchodzą następujące składniki:

 • Plan Higieny Sanitarnej zgodnie z systemem HACCP
 • Plan Higieny Kuchennej zgodnie z systemem HACCP
 • Program Zwalczania Szkodników (dezynsekcja i deratyzacja) zgodnie z systemem HACCP
 • Dobra Praktyka GMP i GHP, czyli dobra praktyka produkcyjna i dobra praktyka higieniczna zgodnie z systemem HACCP


AIB

Standard AIB jest systemem auditowania, która pomaga zakładom produkującym żywność skupić uwagę na pięciu podstawowych obszarach działania:

 • Odpowiedniość programu higieny
 • Kontrola szkodników
 • Metody pracy i praktyki dotyczące personelu
 • Technika i konserwacja
 • Mycie i sprzątanie


Standard AIB:

Wymienione kategorie oceniane są osobno, w każdej jednak można uzyskać maksymalnie 200 punktów (łącznie 1000 punktów).
Po zsumowaniu poszczególnych punktów otrzymujemy punktacje danego obszaru, a na koniec ocenę ogólną. Każdy z pięciu obszarów zawiera kilka podpunktów ze szczegółowymi pytaniami.

Standard AIB określa poziom oceny zakładu w zależności od uzyskanej liczby punktów:

Pierwszorzędnie – 900 ? 1000
Doskonale – 800 ? 899
Zadowalająco – 725 ? 799
Dostatecznie – 650 ? 724
Niezadowalająco – poniżej 650 punktów